سازندگان خبر هک شدن تلگرام توسط جاسوسان روسی را رد کردند