برش استانی برنامه ششم توسعه باید به صورت برنامه ای عملیاتی مشخص شود