حسد خطرناک ترین رذیله اخلاقی در انسان/ در برابر حسود باید قدرت ربوبیت را به کار گرفت