حماس میانجیگری درباره نظامیان اسیر صهیونیست را تکذیب کرد