حضور وزیر ارتباطات به نمایندگی دولت در بزرگداشت آیت الله هاشمی