اولین اقدام سنای آمریکا برای نابودی دستاورد اوباما