استاندار مازندران: هاشمی رفسنجانی، الگوی مدیریت انقلاب و جهاد بود