از دکتر خزعلی به پاس سال ها زحمات علمی و اجتماعی تقدیر شد