استخدام منشی جهت شرکتی فعال در زمینه فناوری اطلاعات