استخدام یک شرکت نیمه دولتی واقع در شهرستان خوسف خراسان جنوبی