۲۵ دی، آخرین مهلت شرکت در مسابقه تئاتر مردمی «بچه های مسجد»