استخدام کارمند فروش در یک کانون تبلیغاتی معتبر در تهران