ویژگی های یاران امام زمان(عج) که در قرآن به آنها اشاره شده