۱۵۰۰ نفر در مسابقه کتابخوانی «خانواده مسجدی» شرکت کردند