استخدام مدیر بازرگانی در شرکت کویر خراسان در بیرجند