عضو شورای عالی فرهنگی: حوزه علمیه در موضوع کنترل جمعیت ورود کند