فعالیت بدنی و ورزش باید حتما جزء برنامه زندگی باشد