عکس/فرهاد پرورش مدیرعامل ایران ایر در مقابل اولین ایرباس تحویل شده به ایران