آیت الله هاشمی در مسیرها هیچ وقت شاخص انقلاب را گم نکرد